2011/03/22

Rec Days!


計画停電に惑わされながら。
自家発電を使ってレコーディングの再開。
(奥)Dacky
(左)Yoppy
(中)背筋全日本チャンピオン(笑)
(右)Kyoko

Every Third Thursday


Let It Be♩mau(BYSDNTCRY.) & Kyoko(CASPER)